Stypendium Fundacji Świętego Mikołaja

 

 

 

Stypendium Fundacji Świętego Mikołaja dla uczniów Pozytywnej Szkoły Podstawowej. Zgłoś swoje utalentowane dziecko!

 
Szanowni Państwo,
Do 15 października trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium na rozwój uzdolnień i zainteresowań dla uczniów Pozytywnej Szkoły Podstawowej. Po tym terminie Komisja złożona z rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły wyłoni stypendystę. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie uczniowskim (przy wejściu do szkoły).
Kto może ubiegać się o stypendium?
Uczeń klasy V-VII , który spełnia poniższe warunki:
1. miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie wyższy niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych).
2. uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż: 4,5 w szkole podstawowej
3. wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe (w tym udział w olimpiadach, konkursach), sportowe lub artystyczne.
Wyłączeni z możliwości otrzymania stypendium są uczniowie otrzymujący w roku szkolnym
2017/2018 stypendia z co najmniej 2 innych instytucji.
 
Decyzja o przyznaniu Stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium nr 1. 
Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2016 r.). Do aktywności społecznej zalicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. dawanie koncertów charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej (jako ministrant, w scholii, Oazie).
Kryterium nr 2.
Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, itp. w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2016 r.).
 
Kompletny wniosek składa się z następujących dokumentów:
3.  Opinii wychowawcy wraz z podaną średnią za rok szkolny 2016/2017
 
 
Stypendia w Pozytywnej Szkole Podstawowej – informacja dodatkowa
Do programu stypendiów zostaliśmy jako szkoła zaproszeni pod koniec września 2017 roku, na miejsce dwóch gdańskich szkół gimnazjalnych zamkniętych w wyniku reformy oświaty. Zostały nam przekazane środki zebrane przez te szkoły w poprzednim roku szkolnym. Po konsultacji z nauczycielami, rodzicami i dyrekcją postanowiliśmy o przystąpieniu do programu, decydując o przyznaniu w najbliższej rekrutacji stypendium dla 1 osoby (na taką liczbę posiadamy obecnie środki). Wysokość stypendium to 170zł miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy na konto bankowe opiekuna.
Ze względu również iż do programu zostaliśmy zaproszeni już po terminie przyjmowania wniosków na rok szkolny 2017/2018, zostaliśmy poproszeni o zamknięcie procesu przyznania stypendium do 18.10.2017 roku.
Stypendia Fundacji Świętego Mikołaja – jak to działa?
W każdym zakątku Polski, każdej społeczności i każdej szkole są aktywni, zdolni uczniowie, których sytuacja finansowa uniemożliwia dalszą edukację, rozwijanie talentów lub wyjątkowych umiejętności. Są to osoby z ogromnym potencjałem, które w przyszłości mogą stać się liderami rozwoju swoich społeczności. Naszym celem jest wspieranie osób zdolnych i zaangażowanych społecznie pochodzących z niezamożnych rodzin. Jednocześnie wierzymy, że jedynym trwałym modelem programu stypendialnego jest taki, w którym szkoła i lokalna społeczność skupiona wokół szkoły bierze odpowiedzialność za swoich uczniów i buduje mechanizmy solidarności pomiędzy społecznością skupioną wokół szkoły a zdolnymi, ambitnymi, zaangażowanymi uczniami potrzebującymi wsparcia.
Każda szkoła – uczestnik programu posiada własne subkonto na którym gromadzone są środki stypendialne. Środki te mogą pochodzić z darowizn osób prywatnych i prawnych, zbiórek lub kiermaszów, środków pochodzących z 1% podatku, orgaznizowanych przez społeczność Szkoły.
Zebrane środki, powiększone przez Fundację (za każde zebrane 500zł, Fundacja dokłada 250zł) Fundacja przekazuje stypendystom wyłonionym przez szkolną komisję.
Więcej informacji: www.stypendia.mikolaj.org.pl
 
Kontakt do koordynatora programu w Pozytywnej Szkole Podstawowej
Jakub Jastrzębski
Członek Prezydium Rady Rodziców
Pozytywna Szkoła Podstawowa
Tel: +48/660710011
Mail: j.jastrzebski@ewo.org.pl

 

Szkoła Podstawowa

ul. Azaliowa 18, Gdańsk

Tel. 58 341 25 06

e-mail: azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl